Từ chối trách nhiệm / Disclaimer

Disclaimer

The information contained on BepCook is intended for informational and “how to cook” purposes only. You are solely responsible for the information that you believe to be reliable and appropriate.

In any case, I am not responsible for any loss directly or indirectly arising out of your use of this website.

Some URLs to external sites in this site are beyond my control. I have no control over the content, images or availability of such websites / links. The use of such links / websites on this site does not imply or represent the views or suggestions that they provide.

I try to keep this website working normally but in some unforeseen circumstances related to technology such as transmission lines, hosting … is beyond my ability, I will not be responsible but will notify to you immediately and have the right replacement solution.

Từ chối trách nhiệm

Thông tin trên blog Bếp Cook được viết bởi cá nhân chủ blog và chỉ mang tính chất tham khảo thông tin. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.
Một số đường dẫn(URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi.

Tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/ links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Tôi cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

BepCook

Bếp Cook
Logo